Aktualności

ODSŁUCHAJ

II Konkurs Recytatorski dzieci i młodzieży „Poezja Lokalnych Twórców”

Opublikowano dn. 21.02.2019
Autor: BIBLIOTEKA OPOCZNO

Już po raz drugi Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Opocznie 21 marca 2019 r. organizują konkurs recytatorski dzieci i młodzieży „Poezja lokalnych twórców”. Serdecznie zachęcamy rodziców i nauczycieli do promocji tego przedsięwzięcia i zgłoszeń uczestników.

Regulamin II Konkursu recytatorskiego „Poezja lokalnych twórców”

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie.

Miejsce i termin konkursu:

Jednoetapowy konkurs w tym roku odbędzie się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie,
Plac Kościuszki 15, dn. 21.03.2019r. o godz. 10.00

Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych
– popularyzowanie wierszy poetów z powiatu opoczyńskiego
– krzewienie lokalnego patriotyzmu
– rozwijanie zdolności recytatorskich
– zachęcanie do występów na scenie

Zasady uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu opoczyńskiego

– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza

– uczestnicy sami wybierają wiersz do recytacji (dowolnego współczesnego poety – tworzącego na terenie powiatu opoczyńskiego)

– czas prezentacji nie może przekroczyć 8 min.

– zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców klas lub nauczycieli polonistów do 08.03.2019r.

– nauczyciele dostarczają karty zgłoszeniowe do 14.03.2019r. osobiście lub za pomocą poczty
e-mailowej do MBP w Opocznie: mbpopoczno@gmail.com

Kryteria oceny:

– dobór tekstu
– dykcja i pamięciowe opanowanie wiersza
– interpretacja treści
– ogólny wyraz artystyczny (możliwe jest użycie rekwizytów, strojów itp.)

Rozstrzygnięcie konkursu

Finał konkursu, wręczenie nagród i dyplomów planowany jest po wysłuchaniu wszystkich uczestników i ok. 20 minutowej naradzie jury.

Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca w kategorii szkoły podstawowe oraz laureaci I, II, III miejsca w kategorii szkoły ponadpodstawowe otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa. Możliwe jest otrzymanie nagrody specjalnej lub wyróżnienia.

Informacje dodatkowe

– Przekazanie podpisanej zgody jest równoznaczne z możliwością nagrywania i fotografowania dziecka podczas konkursu oraz umieszczania jego wizerunku w mediach przez Organizatorów.

– Brak podpisanej zgody przez rodzica (lub opiekuna)na udział dziecka w tym przedsięwzięciu, skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.

– Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Konkurs

 

KONKURS RECYTATORSKI „Poezja lokalnych twórców” – ZGŁOSZENIE

 

  1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. KLASA, SZKOŁA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. TYTUŁ I AUTOR RECYTOWANEGO UTWORU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nauczyciel zgłaszający :

(IMIĘ I NAZWISKO, telefon) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Karty zgłoszenia należy przesłać do 14.03.2019r., na adres mailowy: mbpopoczno@gmail.com

bądź dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie, Plac Kościuszki 15; 26-300 Opoczno

Każdy nauczyciel może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

 

KONKURS RECYTATORSKI „Poezja lokalnych twórców” – ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka………………………………………………………. do celów związanych z uczestnictwem w II Konkursie recytatorskim „Poezja lokalnych twórców” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opocznie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim Filię w Opocznie w dn. 21.03.2019 r.

…………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica)

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Inspektorem Ochrony Danych w BPP jest pani Sylwia Madalińska (iod@pedagogiczna.edu.pl).

Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań z związanych ze wspomaganiem szkół i placówek oświatowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Fotografie umieszczone na stronie internetowej będą widniały do czasu zgłoszenia prośby o ich usunięcie przez rodzica lub opiekuna uczestnika konkursu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

 

 
Liczba wyświetleń: 1542

Powrót
Kalendarz