Przedmiot działalności

Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie:

 • zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Gminy Opoczno;
 • służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury;
 • dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego.

Do zadań Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie należy m.in.:

 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu;
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
 • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
 • koordynacja działalności filii bibliotecznych;
 • udzielanie filiom bibliotecznym pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem przez nie zadań statutowych;
 • prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego;
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta.

Biblioteka może również podejmować inne zadania dla zaspakajania potrzeb czytelników oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej.

 

Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie wykonuje także zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu Opoczyńskiego i zapewnia:
W zakresie opieki merytorycznej:

 • pomoc instrukcyjno-metodyczną bibliotekom publicznym na terenie powiatu;
 • porady w zakresie organizacji bibliotek, organizacji sieci bibliotecznych i organizacji usług w bibliotekach.

W zakresie doskonalenia zawodowego:

 • organizację podstawowego, ogólnego doskonalenia zawodowego w formie cyklicznych szkoleń seminaryjnych dla wszystkich merytorycznych pracowników bibliotek publicznych w powiecie;
 • udział w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne i kursy organizowane przez Bibliotekę Wojewódzką;
 • organizację przysposobienia wstępnego dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy.

W zakresie kształtowania zbiorów:

 • pomoc bibliotekom w doborze nabytków;
 • organizację wymiany druków zbędnych;
 • udział w spisach z natury (skontrach) w bibliotekach publicznych powiatu;
 • pomoc w opracowaniu zbiorów;
 • organizację i koordynację pracy informacyjnej bibliotek publicznych w powiecie;
 • opracowywanie bibliografii regionalnych.

W zakresie udostępniania księgozbiorów:

 • koordynację pracy bibliotek publicznych w powiecie w zakresie udostępniania zbiorów;
 • realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych.

W zakresie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej:

 • podejmowanie działań o zasięgu powiatowym mających na celu upowszechnianie czytelnictwa, dorobku kulturalnego powiatu, popularyzowanie sztuki, nauki oraz służących zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności powiatu.

W zakresie planowania i sprawozdawczości:

 • koordynację planów pracy bibliotek lokalnych;
 • organizację sprawozdawczości  bibliotek publicznych w powiecie.
Kalendarz