Przedmiot działalności

Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie
- zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Gminy Opoczno

– służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury

– dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego

Do zadań Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie należy m.in.:
– gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;
– udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
– pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu;
– organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
– tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
– koordynacja działalności filii bibliotecznych
– udzielanie filiom bibliotecznym pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem przez nie zadań statutowych;
-prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego
– współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta.

Biblioteka może również podejmować inne zadania dla zaspakajania potrzeb czytelników oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie wykonuje także zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu Opoczyńskiego i zapewnia:
W zakresie opieki merytorycznej:

 • pomoc instrukcyjno-metodyczną bibliotekom publicznym na terenie powiatu;
 • porady w zakresie organizacji bibliotek, organizacji sieci bibliotecznych i organizacji usług w bibliotekach.

W zakresie doskonalenia zawodowego:

 • organizację podstawowego, ogólnego doskonalenia zawodowego w formie cyklicznych szkoleń seminaryjnych dla wszystkich merytorycznych pracowników bibliotek publicznych w powiecie
 • udział w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne i kursy organizowane przez Bibliotekę Wojewódzką
 •  organizację przysposobienia wstępnego dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy.

W zakresie kształtowania zbiorów:

 • pomoc bibliotekom w doborze nabytków;
 • organizację wymiany druków zbędnych;
 • udział w spisach z natury (scontrach) w bibliotekach publicznych powiatu.

Pomoc w opracowaniu zbiorów.

Organizację i koordynację pracy informacyjnej bibliotek publicznych w powiecie

Opracowywanie bibliografii regionalnych.

W zakresie udostępniania księgozbiorów:

 • koordynację pracy bibliotek publicznych w powiecie w zakresie udostępniania zbiorów
 •  realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych

W zakresie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej:

 • podejmowanie działań o zasięgu powiatowym mających na celu upowszechnianie czytelnictwa, dorobku kulturalnego powiatu, popularyzowanie sztuki, nauki oraz służących zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności powiatu.

W zakresie planowania i sprawozdawczości:

 • koordynację planów pracy bibliotek lokalnych
 • organizację sprawozdawczości  bibliotek publicznych w powiecie.
Kalendarz