Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.biblioteka.opoczno.pl

Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: - Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów. - Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Preferowana wyszukiwarka Google Chrome.

Administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Goworek, agnieszka.goworek@biblioteka.opoczno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 755 25 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna Plac Kościuszki 15, 26-300 Opoczno Dla użytkowników Biblioteki głównej są dostępne dwa wejścia: - wejście główne od strony Pl. Kościuszki, po schodach na poziom parteru, - wejście od strony ul. Inowłodzkiej, z zamontowaną pochylnią, - przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, - brak drzwi automatycznie otwieranych, - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Wypożyczalnia dla dorosłych, która mieści się na parterze jest dostępna bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. Wejście na pierwsze piętro: schody wyposażone w poręcze. W bibliotece nie ma windy. Przy wszystkich pochylniach na parterze znajdują się poręcze. W pobliżu biblioteki znajdują się dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Toaleta, która jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W toalecie znajduje się przewijak dla dzieci. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z programu tłumacza on-line. Biblioteka jest przygotowana na odwiedziny osób niewidomych i niedowidzących, posługujących się alfabetem Braille'a. Na ścianach znajdują się tabliczki informacyjne z napisami w tym alfabecie, a do dyspozycji odwiedzających jest info-totem z klawiaturą Braille'a i komunikatami głosowymi. Filia biblioteczna nr 1 w Opocznie mieści się na ul. Armii Krajowej 2A, znajduje się na paterze, przy wejściu znajduje się podjazd. Filia biblioteczna w Ogonowicach mieści się w Szkole Podstawowej w Ogonowicach pod numerem 207 A. Filia znajduje się na parterze, wejście od ulicy z podjazdem. Filia biblioteczna w Mroczkowie Gościnnym, pod adresem Mroczków Gościnny 52, mieści się na parterze.

Kalendarz