Informacja monitoring

MONITORING WIZYJNY  
 
Informujemy, że wejścia do budynku Biblioteki, korytarze wewnątrz budynku oraz chodniki i parkingi przyległe do budynków Biblioteki Publicznej im. S. Janasa z siedzibą w Opocznie Plac Kościuszki 15 są objęte systemem monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku oraz innych danych mających wpływ na identyfikację osoby, zarejestrowanych przez kamery wizyjne zainstalowane na terenie Biblioteki Publicznej im. S. Janasa w Opocznie jest Gmina Opoczno z siedzibą przy ulicy Staromiejskiej 6 26-300 Opoczno , reprezentowana przez Burmistrza Opoczna.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119),zwanego dalej RODO informuje, że:
 
1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku oraz innych danych mających wpływ na identyfikację osoby, zarejestrowanych przez kamery wizyjne zainstalowane na terenie Biblioteki Publicznej
im. S. Janasa w Opocznie jest Gmina Opoczno z siedzibą przy ulicy Staromiejskiej 6 26-300 Opoczno, reprezentowana przez Burmistrza Opoczna.
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod nr tel.
44 7860166 oraz mail: iod@um.opoczno.pl
 
3. Podstawa prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię Administratora danych osobowych.
 
4. Monitoringiem objęta jest przestrzeń publiczna ( ciągi komunikacyjne, parkingi ,tereny zielone)
 
5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy jak 30 dni od dnia zarejestrowania . Przy czym rzeczywisty okres przechowywania może być znacznie krótszy w zależności od możliwości technicznych urządzenia przechowującego.
 
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
 
8. Więcej danych na temat przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu oraz regulamin monitoringu można znaleźć na stronie www.bip.opoczno.pl/rodo
 
Kalendarz